Obchodní podmínky služby Finewex

Provozovatel služby:
Pavlína Křapková
místem podnikání: Nám. T. G. Masaryka 122, Dolní Bousov
IČ: 07372621

(dále jen „provozovatel“)

 • Služba
  • Provozovatel provozuje webový portál vedený na adrese www.finewex.cz (dále jen „webový portál“), jehož prostřednictvím provozovatel prezentuje a nabízí služby spočívající v:
   • grafických službách,
   • zakázkové výrobě a zhotovení nažehlovacích motivů,
   • zakázkové výrobě a zhotovení samolepek a polepů,
   • zakázkové výrobě a zhotovení výrobků z kartonového papíru,
   • tvorbě webových prezentací.(dále společně jako „služby“)
  • Zákazníkem je fyzická osoba, navštěvující webový portál, která kontaktuje provozovatele za účelem odběru zboží nebo služeb.
  • Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  • Smlouva je uzavřena v českém jazyce, pokud si smluvní strany neujednaly jiný jazyk, a její nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.
 • Proces uzavření smlouvy
  • Zákazník prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém portálu nebo prostřednictvím na něm uvedených kontaktních údajů zašle poptávku provozovateli. V poptávce specifikuje, o jakou službu má zájem a související parametry (podoba, počet, způsob vyhotovení) (dále jen „poptávka“).
  • Na základě poptávky a doplňujících informací provozovatel zákazníkovi zašle nacenění služeb, termín dodání zákazníkem požadovaného plnění a další informace související s naplněním poptávky zákazníka, a to na e-mailovou adresu zákazníka (dále jen „nabídka“).
  • Provozovatel po obdržení přijetí nabídky ze strany zákazníka tomuto zašle akceptaci elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu, ze které mu bylo doručeno přijetí nabídky.
  • Provozovatel má právo kontaktovat zákazníka s žádostí o dodatečné potvrzení přijetí nabídky, a to s ohledem na charakter objednávky (např. z důvodu vysokého objemu plnění).
  • Smlouva je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena doručením akceptace ze strany provozovatele.
  • Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradí zákazník sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
 • Platba ceny a způsob komunikace smluvních stran
  • Cenu ve výši dle smlouvy uhradí zákazník bezhotovostním převodem na účet č. 2301495640/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s., s variabilním symbolem uvedeným v zálohové faktuře. V případě osobního převzetí zboží je možné po dohodě s provozovatelem uhradit cenu zboží v hotovosti.
  • Provozovatel vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu a zašle ji zákazníkovi spolu se zbožím, případně spolu se zdrojovým kódem díla. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
  • Komunikace zákazníka a provozovatele bude uskutečňována prostřednictvím:
   • e-mailových zpráv,
   • telefonickou komunikací,
   • případně dalšími způsoby, pokud si to provozovatel a zákazník ujednali.
 • Smlouva o dílo (Grafické práce a tvorba webu)
  • V případě, že bude předmětem smlouvy poskytnutí grafických služeb (dále jen „grafické dílo“) nebo tvorba webové prezentace (dále jen „webová prezentace“) (grafické dílo a webová prezentace dále také jako „dílo“), sdělí zákazník v rámci jednání o uzavření smlouvy informace, pokyny, představy a požadavky na podobu díla.
  • Provozovatel následně do 30 dnů dodá návrh díla
   • v počtu 3 ks, jedná-li se o grafické dílo, nebo
   • v počtu 1 kus, jedná-li se o webovou prezentaci,
   pokud nebyl mezi stranami výslovně ujednán jiný počet návrhů.
  • Zákazník ve lhůtě do 10 pracovních dní:
   • návrh schválí, čímž se má dílo za předané, nebo,
   • určí, že návrh není vyhovující, přičemž zároveň uvede, v čem návrh není vyhovující, přičemž provozovatel je povinen návrh dle pokynů zákazníka přepracovat.
  • Provozovatel do 20 dnů dodá upravený návrh díla dle připomínek zaslaných zákazníkem. V případě, že zákazník s upraveným návrhem díla nesouhlasí, uvede připomínky k jeho úpravě, přičemž pokud však předpokládaný čas vynaložený na úpravu upraveného návrhu díla překročí 4 hodiny práce, bude provozovatelem účtován hodinovou sazbou ve výši 500 Kč za hodinu s tím, že provozovatel zákazníkovi předem poskytne časový odhad pro úpravu díla do finální podoby dle pokynů zákazníka. O tuto částku se navyšuje sjednaná odměna dle smlouvy.
  • V případě, že se k předanému návrhu dle předchozího odstavce zákazník do 10 dnů od jeho obdržení nevyjádří nebo neuvede důvody pro jeho neakceptovatelnost, má se dílo za schválené.
  • Provozovatel do 5 pracovních dnů od schválení díla předá zákazníkovi zdrojový kód k dílu.
  • Nárok na sjednanou odměnu dle smlouvy vzniká předáním díla, nebo promeškáním lhůty k vyjádření souhlasu s podobou díla dle odst. 4.3 nebo 4.5.
 • Kupní smlouva (Dodání zboží)
  • V případě, že bude předmětem smlouvy nákup zboží (dále jen „zboží“), sdělí zákazník v rámci poptávky informace o podobě, provedení a počtu požadovaných dodaných kusů zboží.
  • Má-li provozovatel povinnost dle smlouvy dodat zboží na místo určené zákazníkem, má zároveň zákazník nebo osoba jím určená povinnost toto zboží při dodání převzít. Nedojde-li k převzetí zboží zákazníkem – spotřebitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má se za to, že zákazník – spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy.
  • Pokud je zásilka obsahující zboží vrácena v důsledku nevyzvednutí zákazníkem, je zákazník povinen při opětovné žádosti o doručení uhradit nové poštovné v plné výši. Tyto náklady jdou za zákazníkem. V případě, že zákazník – spotřebitel i v tomto případě odstoupí od smlouvy, jdou náklady na poštovné a balné za zákazníkem.
  • Při převzetí zboží má zákazník povinnost zkontrolovat, zda obaly zboží nejsou porušeny, a jakékoliv případné porušení musí zákazník ihned nahlásit přepravci a provozovateli.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je provozovatel povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Práva duševního vlastnictví
  • Vznikne-li v rámci poskytování služeb dle uzavřené smlouvy autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „dílo“), a nedohodnou-li se výslovně provozovatel a zákazník jinak:
   • Zákazník je oprávněn dílo užít, online i offline způsobem,
   • Zákazník je oprávněn dílo dále upravovat,
   • Zákazník je oprávněn dílo spojit s jiným dílem,
   • Zákazník je oprávněn dílo rozmnožovat bez množstevního omezení,
   • Zákazník je oprávněn udělit k dílu podlicenci dalším subjektům,
   • Zákazník je oprávněn postoupit svá oprávnění k dílu mu vyplývající z tohoto článku a odstavce,
   bez dalšího souhlasu provozovatele.
  • Zákazník je povinen uvádět v případě webové prezentace díla uvádět informaci o autorství provozovatele s odkazem na webové stránky provozovatele.
  • Paušální licenční odměna za užití díla (dále jen „licence“) činí 0 Kč.
  • K dílu uděluje provozovatel zákazníkovi výhradní časově a územně neomezenou licenci v rozsahu dle odstavce 6.1.
  • Provozovatel je však oprávněn dílo užít pro vlastní referenční a reklamní účely.
  • K udělení licence dojde okamžikem úplného zaplacení odměny dle smlouvy a odměny za vícepráce poskytnuté na základě dohody smluvních stran dle odst. 4.4., pokud byla taková sjednána.
 • Co když poskytované zboží bude mít vadu?
  • Provozovatel odpovídá zákazníkovi za bezvadnost zboží při jeho odeslání.
  • Provozovatel prohlašuje, že:
   • zboží má vlastnosti, které jsou uvedeny v popisu produktu,
   • že se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • že je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a
   • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Předchozí ustanovení se nepoužije u zboží nabízeného za nižší cenu pro vadu, v důsledku které byla cena zboží snížena.
  • Zákazník může uplatnit právo z vady na zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Právo z vadného plnění však zákazník musí uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Pokud zákazník právo z vadného plnění neuplatní ihned poté, co vada vyšla najevo, neodpovídá provozovatel za zvětšení rozsahu poškození, pokud zákazník zboží užívá i přes to, že o vadě ví.
  • Pokud se vada na zboží projeví do 6 měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží mělo vadu již při převzetí. Pokud zákazník uplatní právo z vadného zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného zboží po dobu, po kterou zákazník nemůže zboží užívat.
  • Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění neodpovídá životnosti zboží. Tato je stanovena zvlášť a na této lhůtě nezávisle.
  • Pokud zboží při převzetí zákazníkem neodpovídá vlastnostem uvedeným v bodech 7.2.1. až 7.2.4. těchto obchodních podmínek, má zákazník právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k jejich povaze nepřiměřené.
  • Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat pouze výměnu takové součásti. Pokud výměna součásti není možná, může zákazník odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v celé výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
  • Jestliže zákazník od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, právo na výměnu jeho součásti nebo na opravu, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na přiměřenou slevu má zákazník i v tom případě, když mu provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, a dále taky v případě že provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
  • Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v tom případě, kdy by zákazník kupní smlouvu neuzavřel, pokud by o ní při uzavírání kupní smlouvy věděl. V ostatních případech se jedná o nepodstatnou vadu.
  • Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, zakládá právo zákazníka dle jeho volby na dodání nové věci, opravu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy včetně práva na vrácení kupní ceny v plné výši.
  • Pokud je vada nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
  • Pokud zákazník nemůže věc řádně užívat pro opakující se výskyt vady po uplatnění vady nebo pro větší počet vad, má zákazník bez ohledu na charakter vady právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu vadné součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy.
  • Provozovatel neodpovídá za vadu na zboží, pokud:
   • vada byla na zboží již v době převzetí a zboží se prodávalo jako poškozené se slevou právě kvůli takové vadě,
   • vada vznikla v důsledku nesprávného zacházení zákazníka se zbožím, zejména nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zákazníkem,
   • vada vznikla na věci v důsledku běžného opotřebení
   • vada vznikla v důsledku vnějšího vlivu, jenž provozovatel nemohl ovlivnit.
  • Pro práva z vadného plnění v případě uzavření smlouvy o dílo se užijí obdobně ustanovení tohoto článku.
  • Zákazník má právo uplatnit reklamaci po předchozí telefonické domluvě na adrese Nám. T. G. Masaryka 122, Dolní Bousov a to osobně, nebo prostřednictvím zasláním reklamovaného zboží na tuto adresu s předchozím vyrozuměním zasláním e-mailu na adresu info@finewex.cz.
  • Reklamaci posoudí provozovatel ihned, případně ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud provozovatel nevyřídí reklamaci v rámci reklamační lhůty, a pokud se se zákazníkem nedomluvil na delší lhůtě, porušil tím smlouvu podstatným způsobem a zákazník má právo od smlouvy odstoupit.
  • Zákazník není oprávněn měnit bez souhlasu provozovatele jednou zvolený způsob vyřízení reklamace mimo situaci, kdy jím zvolený způsob řešení nelze vůbec nebo včas uskutečnit.
  • Provozovatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dále potvrzení obsahuje informaci o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník má povinnost si reklamované zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Marným uplynutí této lhůty zakládá oprávnění provozovatele účtovat si přiměřené náklady na uskladnění či zboží prodat na účet zákazníka, o čemž musí zákazníka předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí zboží.
 • Ochrana osobních údajů zákazníků
  • Provozovatel zpracovává následující údaje zákazníka:
   • jméno,
   • příjmení,
   • e-mailová adresa,
   • telefonní číslo,
   • adresa
   v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem umožnění poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
   • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
   • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele.
  • Na e-mailovou adresu zákazníkovi zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu na adresu … nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
  • Provozovatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
   • poskytovatel webhostingu, společnost Web4u s.r.o.
   • poradci spolupracující s provozovatelem na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících se službami dle těchto obchodních podmínek
   • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.
  • Zákazník bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
   • požadovat po provozovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
   • vyžádat si u provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu provozovatele,
   • požadovat po provozovateli výmaz těchto osobních údajů – výmaz provozovatel provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy provozovatele
   • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • na účinnou soudní ochranu, pokud má zákazník za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Ustanovení pro spotřebitele
  • Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že zákazník vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči provozovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  • Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy (tedy smlouvy dle čl. 5 ) do 14 dnů ode dne, kdy zboží převzal zákazník nebo osoba jím určená (mimo osobu dopravce). Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli zasláno v této lhůtě. Pokud bude odstoupení od kupní smlouvy odesláno po lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, nemá právní účinky a kupní smlouva je dále účinná.
  • Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zaslat provozovateli prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu provozovatele nebo fyzicky prostřednictvím pošty na adresu provozovatele uvedenou na začátku těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek.
  • Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, musí provozovateli vrátit zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
  • Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, vrátí mu provozovatel peněžní prostředky, jež od něj za danou objednávku obdržel, včetně poštovného a balného, při předání zboží nebo jiným způsobem, který si zákazník zvolí a který nebude zatěžovat provozovatele nepřiměřenými náklady. Zákazník tímto uděluje souhlas se zasláním kupní ceny (a příslušenství) na bankovní účet, který provozovateli sdělil v rámci odstoupení od smlouvy nebo na jeho dodatečnou výzvu.
  • Provozovatel je povinen vrátit kupní cenu (a příslušenství) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení zákazníka. Provozovatel však není povinen kupní cenu vrátit dříve, než mu bude zboží předáno nebo než zákazník prokáže, že bylo zboží odesláno.
  • V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady na navrácení zboží.
  • Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy je nutné vrátit zboží neotevřené, nepoškozené, tedy tak, aby zboží bylo schopné dalšího prodeje. V opačném případě bude zákazníkovi vrácena kupní cena ponížena o snížení hodnoty zboží, kdy platí, že otevřené balení již není pro provozovatele dále schopné prodeje.
  • Je-li společně se zbožím zákazníkovi zaslán i dárek, došlo k uzavření darovací smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva týkající se takového dárku účinnosti a zákazník má povinnost vrátit dárek spolu se zbožím.
  • Bylo-li zboží upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, není odstoupení od smlouvy dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku možné.
  • Zákazník má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh zákazníka, a to v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé. Zákazník má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Obecná ustanovení
  • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Zákazník bude upozorněn na změnu obchodních podmínek oznámením uvedeným na webovém portálu. Zákazník je oprávněn změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny obchodních podmínek přestane odebírat služby provozovatele.
  • Zákazník není oprávněn jakoukoli svou pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu s provozovatelem ani jakékoliv jiné právo vzniklé v souvislosti s ním postoupit na třetí stranu ani dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
  • Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.
  • Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou mít pravomoc a příslušnost české soudy.
  • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14.11.2018

0